Ubezpieczenie utraty dochodu i NNW

Ubezpieczenie utraty dochodu i NNW:

Produkt: Ubezpieczenie utraty dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków i chorób

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być: ⎫ 

śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ⎫ 

inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku, polegające na utracie kończyny lub organu, albo całkowitej utracie ich funkcji, ⎫ 

utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy, ⎫ 

utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do pracy.

Leadenhall Medica – ubezpieczenie utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku polegające na utracie kończyny lub organu, albo całkowitej utracie ich funkcji, utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy, utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do pracy, zakażenie wirusem HIV lub WZW w związku z wykonywaniem zawodu.

Te dwa rozwiązania według mnie były by warte podkreślenia.

Trzeba dorzucić do tych materiałów jakiś fajne grafiki, i ułożyć odpowiednio teks, ewentualnie dorzucić jakieś ciekawe hasło marketingowe. Np.

Prowadzisz działalność gospodarczą, co w sytuacji poważnego zachorowania, wypadku itd…

Kto utrzyma Twoją rodzinę, kto spłaci Twoje zobowiązania itd…

  • I dodatkowo ubezpieczenia dla kilku grup zawodowych, myślę że to może być najciekawsze i grupa docelowa jest najszersza:

 – ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką

Dla kogo przeznaczona jest polisa D&O? Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania podmiotem zasadniczo przeznaczone jest dla każdej osoby prawnej, w której do organów statutowych powołuje i odwołuje się członków kierownictwa (zarząd, rada nadzorcza, prokurent) oraz gdzie zatrudnia się (bez względu na formę – etat czy kontrakt) osoby pełniące kluczowe role w organizacji, które samodzielnie w ramach posiadanych uprawnień lub pełnomocnictw podejmują decyzje zarządcze np. dyrektor finansowy, główna księgowa, dyrektor zarządzający, itp. Zatem polisa ta skierowana jest w szczególności do spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek komunalnych, fundacji, stowarzyszeń, instytutów badawczych, spółek wodnych, itp.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być: 

⎫ Klauzula A – odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem, 

⎫ Klauzula B – zwrot zarządzanej spółce (podmiotowi) kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem, 

⎫ Klauzula C – odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy. Odpowiedzialność członka kierownictwa za czyny bezprawne pracodawcy są̨ objęte ochroną w ramach klauzul A i B. ⎫ Klauzula D – koszty obrony spółki (zarządzanego podmiotu) z tytułu zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych 

⎫ Klauzula E – odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych 

⎫ Klauzula F – odpowiedzialność́ spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki 

Klauzula G – utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarzadzaniu – ten podpunkt jest najciekawszy w kontekście dzisiejszych czasów.

  • I tutaj także ciekawe rozwiązanie, ubezpieczenie CYBER, zwłaszcza że dzisiaj biznes przenosi się do sieci to może być ciekawe rozwiązanie oraz dla firm, które gromadzą dane itd:

Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być:

 ⎫ odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych,

 ⎫ koszty odpowiedzialności regulacyjnej z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych,

 ⎫ koszty obsługi incydentu informatycznego, w tym koszty reakcji na incydent i koszty zarządzania kryzysowego, 

⎫ odpowiedzialność cywilna za szkody (inne niż rzeczowe i osobowe) spowodowane przez system informatyczny ubezpieczonego, 

⎫ odpowiedzialność cywilna z tytułu bezprawnych czynów multimedialnych, 

⎫ koszty wymuszonych płatności, 

⎫ utracony zysk i koszty odtworzenia zasobów cyfrowych.

Zobaczcie jak dzisiaj można je wykorzystać, do reklamy ale także do aktywnej sprzedaży, te polisy są bardzo ciekawe i realnie mogą bardzo konkretnie zabezpieczać klientów a nigdy nie widziałem żeby ktoś takie polisy oferował na FB czy w reklamach. Wszyscy walczą o samochodówkę i ubezpieczenia życiowe, to mogła by być bardzo ciekawa nisza/alternatywa do wykorzystania.

Przewiń do góry